„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18

O projekcie

Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjanych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel:

Głównym celem projektu jest wypracowanie z modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowwotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy.

Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Grupa docelowa:

Grupą docelową w projekcie są urzędy gmin (UG) oraz ich pracownicy (UP).

Łącznie wsparciem w projekcie zostanie objętych 120 pracowników urzędów gmin, w tym 80 os. na etapie wdrożenia modelu.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 400 os. o specjalnych potrzebach, mieszkańców 40 gmin testujących rozwiązanie.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w 120 gminach z 7makroreg. (NUTS1).

Ponadto ze względu na szeroki wymiar modelu, przewiduje się potencjał do jego przyszłego zastosowania w innych instytucjach na terenie kraju (m.in. w JST powiatowych i wojewódzkich) w zakresie procedur i standardów obsługi klienta.

 

Rezultaty:

W efekcie udzielonego wsparcia min. 80% pracowników UG uczestniczących w szkoleniach podniesie własne kompetencje z zakresu obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach (96os.).

Min. 80 urzędów gmin wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji na podstawie pisemnej decyzji (uchwała rady gminy/zarządzenie wójta/burmistrza) i będzie go stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

 

Okres realizacji:

listopad 2019 – październik 2021

 

 Dofinansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 1 445 604,00 zł

Wysokość dofinasowania: 1 402 140, 00 zł

Dofinasowanie ze środków UE: 1 363 060,01 zł

 

 Partnerzy:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner krajowy

Stowarzyszenie VSBI – partner ponadnarodowy z Niemiec

Firma Social Unitas – partner ponadnarodowy z Niemiec

 

W czasie realizacji projektu, na bieżąco będziemy się dostosowywać do sytuacji pandemicznej w Polsce i zależnie od tego ewentualnie zmieniać formę w jakiej założenia projektu zostaną wykonane.

 

„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18

Harmonogram

Etapy realizacji projektu

1.            Przygotowanie rozwiązania (11.2019-06.2020)

2.            Testowanie rozwiązania (07.2020-03.2021)

3.            Analiza wyników testowania (04-05.2021)

4.            Opracowanie wersji wdrożeniowej (06-08.2021)

5.            Wdrożenie rozwiązania (09-12.2021)

6.            Opracowanie rekomendacji (09-12.2021)

Aktualności

10.08.2020

05.08.2020

20.07.2020

UWAGA! WEBINARIUM

Zapraszamy na drugie webinarium informacyjne!

30 lipca o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie dotyczące projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną założenia projektu oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

w przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Skupio, telefon: 511 956 102

 

15.07.2020

UWAGA! Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Mobilny Urzędnik” do dnia 31.07.2020 r.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Skupio telefon: 511 956 102

 

25.06.2020

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Już 7.07.2020 r. o godz. 10.30 odbędzie się webinarium informacyjne, w trakcie którego zaprezentowane zostaną główne założenia projektu.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania!

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową pod adres mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

 

22.06.2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 10.07.2020r. Zachęcamy do zapisów!

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową pod adres mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Skupio telefon: 511 956 102

 

04.03.2020

W dniach 02.03-03.03.2020 odbyła się wizyta studyjna. Miała ona na celu wypracowanie nowego rozwiązania do projektu.

 

11.12.2019

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie gminy, które są zainteresowane wdrożeniem modelu mobilny urzędnik.

Kontakt

mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

+48 616-621-160

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

1. Czy uczestnikami projektu mogą być pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej ?

Nie, projekt kierowany jest do urzędników urzędów gminy. Celem opracowania modelu jest m.in zwiększenie dostępności usług świadczonych przez urząd gminy, w miejscu zamieszkania klienta.

2. Czy urzędy gminy, które realizują już usługę “Mobilny urzędnik”, mogą wziąć udział w projekcie?

Nie, w projekcie mogą wziąć udział pracownicy urzędów gmin, które nie świadczą usługi “Mobilny urzędnik”. Po opracowaniu ostatecznej wersji modelu, udostępnione zostaną materiały zawierające wskazówki do realizacji usługi.

3. Ilu urzędników urzędu gminy może wziąć udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu?

W szkoleniach w formie stacjonarnej może wziąć udział jeden urzędnik z każdego urzędu gminy. W przypadku organizacji szkoleń online możliwe jest uczestnictwo dwóch pracowników. W realizacji usługi na etapie testowania rozwiązania, może wziąć udział więcej pracowników, z różnych wydziałów/referatów.

4. W jakim mieście odbywać się będą szkolenia dla uczestników projektu?

Z uwagi na panującą epidemię szkolenia zostaną przeprowadzone z formie webinariów. W związku z powyższym są zobowiązani do zainstalowania programu ZOOM pro, który umożliwi przeprowadzenie spotkania online. W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej, miejsce wybrane będzie z uwzględnieniem lokalizacji przystępujących do szkolenia gmin.

5. Jaki sprzęt muszą posiadać urzędnicy aby uczestniczyć w szkoleniach?

Aby uczestnictwo w webinarium było efektywne, wskazane jest aby uczestnicy korzystali z komputera wyposażonego w kamerę internetową, słuchawki, mikrofonu (wystarczy wbudowany w laptopie). Spotkania odbywać się będą przy pomocy platformy ZOOM pro- w celu jego użytkowania należy zainstalować aplikację ZOOM. W przypadku realizacji szkoleń w formie stacjonarnej, nie jest wymagane posiadanie żadnego sprzętu ani materiałów.

6. Czy zwracane są koszty dojazdu?

Tak, w ramach projektu przewidziany jest zwrot środków finansowych dla uczestników, którzy indywidualnie poniosą koszty dojazdu na szkolenia, tj. urząd gminy nie zwróci pracownikowi poniesionych kosztów.

7. Czy szkolenia będą odbywały się w godzinach pracy urzędu ?

Tak, docelowo szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy urzędów, co powinno zostać uwzględnione przez przełożonych pracowników, będących uczestnikami projektu.W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na realizację szkoleń, poza godzinami pracy urzędu, zostanie to uwzględnione przy planowaniu harmonogramu szkoleń.

8. Czy uczestnicy otrzymają certyfikaty po zakończeniu szkolenia?

Tak, zarówno urzędy gminy jak i uczestnicy indywidualni, którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

9. Jaka jest wysokość dodatku do wynagrodzenia?

Maksymalna wysokość dodatku wynosi 280 zł, będzie on wypłacany miesięcznie, proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych usług w miejscu zamieszkania klienta. Za w pełni przeprowadzoną usługę uznaje się procedurę przeprowadzoną od zgłoszenia/ wniosku do decyzji, bądź wydania innego dokumentu świadczącego o zakończeniu sprawy np. wydanie zaświadczenia, notatka służbowa.

10. W jaki sposób informować o realizacji usługi na terenie gminy ?

Zachęcamy do promocji usługi przy wykorzystaniu możliwie dużej ilości kanałów komunikacyjnych. Rekomendujemy kontakt z: lokalnymi partnerami oraz organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, pielęgniarkami środowiskowymi, szpitalami, okręgowymi izbami pielęgniarskimi, asystentami osób z niepełnosprawnościami, lekarzami rodzinnymi, asystentami rodziny, parafiami, oddziałami Caritas. Dobór kanału promocji usługi leży w zakresie gminy.

11. Czy prezentacja webinarowa jest dostępna?

Tak, można ją zobaczyć tutaj: Prezentacja – Webinar

Poprzedni
Następny