„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18

O projekcie

Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjanych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel:

Głównym celem projektu jest wypracowanie z modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowwotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy.

Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Grupa docelowa:

Grupą docelową w projekcie są urzędy gmin (UG) oraz ich pracownicy (UP).

Łącznie wsparciem w projekcie zostanie objętych 120 pracowników urzędów gmin, w tym 80 os. na etapie wdrożenia modelu.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 400 os. o specjalnych potrzebach, mieszkańców 40 gmin testujących rozwiązanie.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w 120 gminach z 7makroreg. (NUTS1).

Ponadto ze względu na szeroki wymiar modelu, przewiduje się potencjał do jego przyszłego zastosowania w innych instytucjach na terenie kraju (m.in. w JST powiatowych i wojewódzkich) w zakresie procedur i standardów obsługi klienta.

Rezultaty:

W efekcie udzielonego wsparcia min. 80% pracowników UG uczestniczących w szkoleniach podniesie własne kompetencje z zakresu obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach (96os.).

Min. 80 urzędów gmin wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji na podstawie pisemnej decyzji (uchwała rady gminy/zarządzenie wójta/burmistrza) i będzie go stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Okres realizacji:

listopad 2019 – październik 2021

 Dofinansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 1 445 604,00 zł

Wysokość dofinasowania: 1 402 140, 00 zł

Dofinasowanie ze środków UE: 1 363 060,01 zł

 Partnerzy:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner krajowy

Stowarzyszenie VSBI – partner ponadnarodowy z Niemiec

Firma Social Unitas – partner ponadnarodowy z Niemiec

 

„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18

Harmonogram

Etapy realizacji projektu

1.            Przygotowanie rozwiązania (10.2019-06.2020)

2.            Testowanie rozwiązania (07.2020-03.2021)

3.            Analiza wyników testowania (04-05.2021)

4.            Opracowanie wersji wdrożeniowej (06-08.2021)

5.            Wdrożenie rozwiązania (06-08.2021)

6.            Opracowanie rekomendacji (09-12.2021)

Aktualności

04.03.2020

W dniach 02.03-03.03.2020 odbyła się wizyta studyjna. Miała ona na celu wypracowanie nowego rozwiązania do projektu.

 

11.12.2019

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie gminy, które są zainteresowane wdrożeniem modelu mobilny urzędnik.

Kontakt

mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

+48 616-621-160

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

Poprzedni
Następny