Od stycz­nia 2018 roku reali­zu­jemy na tere­nie Pol­ski 4 projekty dedykowane seniorom 65+:

CEL PROJEKTU

Celem pro­jektu jest akty­wi­za­cja osób powy­żej 65 roku życia w obsza­rze kompe­ten­cji cyfro­wych poprzez dzia­ła­nia szko­le­niowe oraz ani­ma­cyjne (nie ma gór­nej gra­nicy wieku uczest­nika).

Efek­tem reali­za­cji pro­jek­tów ma być włą­cze­nie senio­rów w budowę spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego w Pol­sce, roz­wój funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z IT w codzien­nym życiu.

DZIAŁANIA

Dzia­ła­nia pro­jek­towe zapla­no­wano na 3 lata. Wspar­cie zapla­no­wano dla senio­rów wyłącz­nie z gmin, które wcze­śniej zade­kla­ro­wały udział w pro­jek­cie.

Szko­le­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych senio­rów roz­poczną się już w pierw­szym kwar­tale 2018 roku.

Szko­le­nia umoż­li­wiają każ­demu uczest­ni­kowi pro­jektu naby­cie bar­dzo prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści:

– obsługi Inter­netu, kom­pu­tera, tele­fonu, tabletu i innych urzą­dzeń IT,

– kształ­to­wać kom­pe­ten­cje pomocne w życiu codzien­nym seniora (komu­ni­ka­cja online; e-usługi, w tym zakupy i ban­ko­wość online, usługi medyczne, e-admi­ni­stra­cja i wiele innych).

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO RÓŻNE DZIAŁANIA Z SENIORAMI:

 • szko­le­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych
  • poziom pod­sta­wowy – dosto­so­wane do potrzeb i moż­li­wo­ści senio­rów (tema­tyka, czas i atmos­fera zajęć), reali­zo­wane są w dwóch wer­sjach:
   • szko­le­nia stan­dar­dowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posia­dają mini­malne doświad­cze­nie w obsłu­dze kom­pu­tera i Inter­netu
   • szko­le­nia roz­sze­rzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posia­dają doświad­cze­nia w komu­ni­ka­cji on-line i w pracy z kom­pu­te­rem oraz z uwagi na stan zdro­wia, nie­peł­no­spraw­ność, wyma­gają dłuż­szego wspar­cia
  • poziom zaawan­so­wany – 30 godzin dodat­ko­wych szko­leń tema­tycz­nych dla osób, które będą chciały pogłę­bić pod­sta­wowe kom­pe­ten­cje cyfrowe (np. w zakre­sie foto­gra­fii cyfro­wej, blo­gos­fery, finan­sów online itp.)
 • pro­jekty ani­ma­cyjne – gru­powe dzia­ła­nia akty­wi­zu­jące senio­rów w spo­łecz­no­ści lokal­nej z wyko­rzy­sta­niem funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i narzę­dzi IT (np. two­rze­nie grup dys­ku­syj­nych i hob­bi­stycz­nych online, klu­bów książki, miło­śni­ków filmu, sztuki, foto­gra­fii czy też tury­styki, kul­tury i histo­rii lokal­nej, two­rze­nie stro­n/blo­gów przez pasjo­na­tów itp.)

Każdy z uczest­ni­ków otrzyma kil­ku­mie­sięczne wspar­cie w pro­jek­cie. Szko­le­nia będą pro­wa­dzone z wyko­rzy­sta­niem mobil­nych pra­cowni kom­pu­te­ro­wych i table­tów. Senior, który będzie obecny na zaję­ciach, po zakoń­cze­niu szko­le­nia otrzyma tablet na wła­sność. Sprzęt tele­in­for­ma­tyczny zaku­piony na potrzeby reali­za­cji pro­jektu zosta­nie prze­ka­zany gmi­nom, w któ­rych wzięła udział naj­więk­sza liczba uczest­ni­ków. Spo­łecz­ność lokalna zgło­szo­nych gmin ma nie­po­wta­rzalną oka­zję wzię­cia udziału w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie edu­ka­cyjno-akty­wi­za­cyj­nym.

AKTUALNOŚCI

09.07.2020

W związku z realizacją projektu „MEW@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na relizację usługi help-desk w ramach projektu.

MEW@ – Rozeznanie rynku help desk

 

09.07.2020

W związku z realizacją projektu „Cyfrowa Wielkopolska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na relizację usługi help-desk w ramach projektu.

Cyfrowa Wielkopolska – Rozeznanie rynku help desk

Cyfrowa Wielkopolska

http://cyfrowa-wlkp.com/

Wielkopolska

rekrutacja@cyfrowa-wlkp.com
577 666 483
576 120 444
577 999 362

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

E-Senior

http://cyfrowy-senior.com/

Dolny Śląsk

rekrutacja@cyfrowy-senior.com
733 666 027
575 111 863
575 111 926

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

MEW@

http://cyfrowa-mewa.com/

Pomorze

rekrutacja@cyfrowa-mewa.com
.
733 764 222
575 111 542

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

Śląska Akademia Senior@

http://cyfrowy-slask.com/

Śląsk

rekrutacja@cyfrowy-slask.com
576 444 197

BIURO CZYNNE JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8.00 DO 16.00

LISTA GMIN BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH:

WIELKOPOLSKA

Baranów
Białośliwie
Blizanów
Bralin
Brodnica
Brudzew
Budzyń
Buk
Chodzież
Czajków
Czarnków – gmina wiejska
Czempiń
Czermin
Czerniejewo
Damasławek
Dąbie
Dobra
Dolsk
Dominowo
Dopiewo
Doruchów
Duszniki
Gizałki
Gniezno
Gniezno – gmina wiejska
Golina
Gołańcz
Gołuchów
Gostyń
Grabów nad Prosną
Granowo
Grodziec
Grodzisk Wielkopolski
Grzegorzew
Jastrowie
Kamieniec
Kawęczyn
Kazimierz Biskupi
Kaźmierz
Kiszkowo
Kleszczewo
Kłecko
Kobyla Góra
Kołaczkowo
Koło
Komorniki
Konin
Kostrzyn
Kościan – gmina wiejska
Kościelec
Kotlin
Koźminek
Kórnik
Krajenka
Kramsk
Kraszewice
Krotoszyn
Krzemieniewo
Krzykosy
Krzymów
Krzywiń
Kuślin
Kwilcz
Lądek
Leszno
Lipka
Lipno
Lisków
Lubasz
Luboń
Łęka Opatowska
Łobżenica
Łubowo
Malanów
Margonin
Miedzichowo
Miejska Górka
Mieleszyn
Mieścisko
Miłosław
Mosina
Mycielin
Nekla
Niechanowo
Nowe Miasto nad Wartą
Oborniki
Obrzycko
Obrzycko – gmina wiejska
Opalenica
Orchowo
Osiek Mały
Ostroróg
Ostrowite
Ostrów Wielkopolski
Perzów
Pniewy
Pobiedziska
Połajewo
Poniec
Powidz
Przemęt
Przemęt
Przygodzice
Przykona
Puszczykowo
Pyzdry
Rakoniewice
Rawicz
Rogoźno
Rokietnica
Rozdrażew
Ryczywół
Siedlec
Sieroszewice
Skulsk
Słupca
Sośnie
Stare Miasto
Stęszew
Strzałkowo
Suchy Las
Swarzędz
Szamocin
Szczytniki
Szydłowo
Śrem
Środa Wielkopolska
Święciechowa
Tarnowo Podgórne
Tarnówka
Trzcinica
Trzemeszno
Turek
Wągrowiec
Wieleń
Wielichowo
Wierzbinek
Wijewo
Wilczyn
Witkowo
Władysławów
Włoszakowice
Wolsztyn
Wronki
Września
Wyrzysk
Wysoka
Zakrzewo
Zaniemyśl
Złotów
Żelazków

DOLNY ŚLĄSK

Bogatynia
Bolesławeic
Borów
Brzeg Dolny
Bystrzyca Kłodzka
Chocianów
Ciepłowody
Cieszków
Dobroszyce
Domaniów
Dziadowa Kłoda
Gaworzyce
Gromadka
Gryfów Śląski
Janowice Wielkie
Jaworzyna Śląska
Jelcz Laskowice
Jemielno
Kamieniec Ząbkowicki
Kamienna Góra
Kłodzko
Kobierzyce
Kondratowice
Kostomłoty
Krośnice
Krotoszyce
Krzywa
Legnickie Pole
Lewin Kłodzki
Lubomierz
Ludwikowice Kłodzkie
Lwówek Śląski
Malczyce
Męcinka
Mietków
Międzybórz
Międzylesie
Miłkowice
Niemcza
Nowa Ruda
Oborniki Śląskie
Osiecznica
Pielgrzymka
Pieńsk
Prochowice
Przeworno
Radków
Radwanice
Siekierczyn
Sobótka
Stare Bogaczowice
Stoszowice
Strzegom
Strzelin
Sulików
Syców
Szczawno Zdrój
Szczytna
Ścinawa
Świdnica
Twardogóra
Udanin
Walim
Warta Bolesławiecka
Wądroże Wielkie
Wąsosz
Węgliniec
Wiązów
Wińsko
Wisznia Mała
Wleń
Zagrodno
Zawidów
Zawonie
Ziębice
Złotoryja
Żmigród

POMORZE

Bobowo
Borzytuchom
Bytów
Cedry Wielkie
Cewice
Chmielno
Choczewo
Chojnice
Czarna Dąbrówka
Czarna Woda
Czarne
Czersk
Debrzno
Dębnica Kaszubska
Dziemiany
Dzierzgoń
Głowczyce
Gniew
Gniewino
Gościcino
Kaliska
Kartuzy
Kępice
Koczała
Kolbudy
Kołczygłowy
Kosakowo
Krokowa
Lichnowy
Linia
Lipusz
Lubichowo
Luzino
Łeba
Malbork
Mareza
Miastko
Mikołajki Pomorskie
Miłoradz
Morzeszczyn
Nowa Karczma
Nowa Wieś Lęborska
Osieczna
Osiek
Ostaszewo
Parchowo
Potęgowo
Pruszcz Gdański
Przechlewo
Przodkowo
Przywidz
Pszczółki
Ryjewo
Rzeczenica
Sadlinki
Sierakowice
Skórcz
Słupsk
Smętowo Graniczne
Smłodzino
Stara Kiszewa
Stare Pole
Stargard Gdański
Stężyca
Stołczno
Subkowy
Suchy Dąb
Sulęczyno
Szemud
Trąbki Wielkie
Trzebielino
Tuchomie
Wicko
Wiele
Zblewo
Żukowo

ŚLĄSK

Blachownia
Bobrowniki
Bojszowy
Brenna
Buczkowice
Bytom
Chorzów
Ciasna
Cieszyn
Czernichów
Czerwionka-Leszczyny
Dąbrowa Górnicza
Dębowiec
Gaszowice
Gilowice
Gliwice
Godów
Gorzyce
Istebna
Janów
Jastrzębie-Zdrój
Jejkowice
Jeleśnia
Kłobuck
Kobiór
Konopiska
Kornowac
Koszarawa
Koszęcin
Kozy
Kroczyce
Krupski Młyn
Kruszyna
Krzepice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Lelów
Lipie
Lipowa
Lubliniec
Lyski
Łazy
Łękawica
Miasteczko Śląskie
Miedźna
Mierzęcice
Milówka
Mszana
Mykanów
Ogrodzieniec
Olsztyn
Opatów
Ożarowice
Panki
Pawłowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Poręba
Przyrów
Pszczyna
Pszów
Pyskowice
Racibórz
Radlin
Radziechowy-Wieprz
Radzionków
Rędziny
Ruda Śląska
Rudziniec
Rybnik
Rydułtowy
Siemianowice Śląskie
Sławków
Sosnowiec
Strumień
Szczekociny
Szczyrk
Ślemień
Świerklaniec
Świerklany
Świętochłowice
Świnna
Toszek
Tworóg
Ujsoły
Ustroń
Wielowieś
Wilkowice
Woźniki
Wręczyca Wielka
Wyry
Zabrze
Zawiercie
Zbrosławice
Zebrzydowice
Żarki
Żory