Fundacja Partycypacji Społecznej promuje aktywności społeczną i zawodową.

Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem oraz wspieranie aktywności zawodowej.  

Prowadzimy projekty, których celem jest  integracja zawodowa i społeczna, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia oraz przedsiębiorczości. 

Działamy przeciwko wykluczeniu cyfrowemu oraz wspieramy innowacje społeczne.

Szkolimy, doradzamy, udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego.

Nasze działania są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

Fundacja Partycypacji Społecznej ma doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami z krajów UE, w tym organizacjami międzynarodowymi.  

Jesteśmy zainteresowani udziałem w nowych projektach i tworzeniem nowych partnerstw. 

Zapraszamy do współpracy!

WSPÓŁPRACA

GŁÓWNE OBSZARY I ZADANIA, W KTÓRYCH MOŻEMY DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w 2013 r., posiada wpis do RIS (2.30/00142/2014) oraz KRAZ MGPIPS (certyfikat nr 10810). FPS wspomaga rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz celu integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (w tym w szczególności osób młodych, osób w wieku 50+, osób niepełnosprawnych). Podejmuje działania na rzecz równości szans, promocji zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości. W ramach działań statutowych Fundacja promuje uczenie się przez całe życie, partycypację obywatelską oraz prowadzi działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz cyfrowemu. FPS czynnie angażuję się w realizacje innowacyjnych projektów skierowanych na tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań i metod m.in. z obszaru reskillingu, coachingu systemowego, mentoring oraz lean management. Wnioskodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym, które gwarantują terminowość, jakość i efektywność działań w projekcie. FPS zatrudnia m.in. Koordynatorów projektu, Asystentów, Specjalistów ds. Rozliczeń, psychologów, doradców zawodowych, coachów, pośredników pracy i innych doradców specjalistycznych. Zatrudniona kadra posiada doświadczenie w zakresie realizacji działań w partnerstwie z podmiotami pozarządowymi, podmiotami publicznymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami.

Ponadto z uwagi na charakter udzielanego w projektach wsparcia FPS ma sieć współpracujących trenerów m.in. Specjalistów z zakresu przedsiębiorczości, szkoleń językowych, komputerowych. Współpracujący trenerzy i doradcy działają aktywnie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych (np. z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, płeć), dzięki czemu mają dobrą znajomość problemów instytucjonalnych z jakimi osoby te borykają się na co dzień. FPS systematycznie zwiększa potencjał kadrowy i merytoryczny, pozyskując i angażując w działania statutowe oraz projektowe nowych pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o współpracę lub umowy wolontariackiej

Posiadany potencjał organizacyjny zapewnia terminową realizację działań na wysokim poziomie merytorycznym. Kadra merytoryczna posiada specjalistyczne kompetencje, w tym m.in. z zakresu edukacji dorosłych, psychologii, zarządzania projektami i rachunkowości.

FPS posiada sieć wolontariuszy współpracujących z FPS w ramach działań statutowych i projektowych oraz rozwinięte sieci współpracy lokalnej (ponad 300 um. o współpr.).

DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Obecnie FPS realizuje m.in. 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakładające wsparcie na terenie województw pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego niemal 12000 osób w wieku 65+ w zakresie podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych, obsługi komputera i tabletu, oraz poruszania się w Internecie.

FPS realizuje też projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie województwa lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakładające poradnictwo indywidualne, szkolenia, staże zawodowe.

Łączna wartość projektów ponad 73 mln złotych, łączna liczba uczestników blisko 14000.

NASZE PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Fabryka Młodej Przedsiębiorczości (POKL.06.02.00-22-108/13; wart. szkol.: 384.362,00 zł); osiągnięte efekty: aktywizacja zaw. 50UP poprzez przyznanie wsparcia finans. Na rozpoczęcie działalności gosp. Oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, wskaźnik na poz. 104,17%. Dzięki wysokiej jakości działań ponad 80% utworzonych działalności funkcjonowało nadal po 36 miesiącach od założenia.

Nowe horyzonty (POKL.07.02.01-16-130/14; wart. szkol.: 368.350,00 zł); przeszkol. 50 osób, w tym 11 osób 50+; dzięki realizacji działań projektowych osiągnięto wskaźniki efektywności zatrudnieniowej na poz. 120%, efektywny sposób zarzadzania projektem pozwolił na objęcie wsparciem dodatkowych osób dzięki czemu osiągnięto wskaźnik Liczba pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych u których wzrosła samodzielność i decyzyjność na poz. 108%. Dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia zindywidualizowanego w zależności od potrzeb uczestnika udało się osiągnąć trwały efekt społeczno-zawodowy wśród uczestników (pomoc w przełamaniu bierności, odkrycie zalet płynących z rozwoju edukacyjnego itp.)

Centrum Aktywności Cyfrowej Szkolenie w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych dla Osób Dorosłych-partner: (RPWP.08.02.00-30-0156/15; wart. szkol.: 572.250,00 zł); przeszkol. 200 osób, w tym 100 w wieku 50+; Realizacja działań projektowych pozwoliła na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród UP oraz 100% realizację przyjętych wskaźników. Projekt miał odniósł istotny efekt w rozwoju zawodowym uczestników i pozwolił im na zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych przez rynek pracy.

Komputerowe ABC – nowe kompetencje ICT– (ider: RPDS.10.03.00-02-0272/16; wart. proj. 266 625,00 zł), przeszkol. 120 osób, w tym 60 w wieku 50+. W ramach proj. aktywizacyjnych część uczestników odbywa szkolenia zawodowe z zakresu ICT; Realizacja działań projektowych pozwoliła na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród UP oraz 100% realizację przyjętych wskaźników. Projekt miał odniósł istotny efekt w rozwoju zawodowym uczestników i pozwolił im na zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych przez rynek pracy

Bytów -nowe szanse dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (RPPM.05.02.02-22-0130/15 wartość: 1 510 884,16 zł), wysoka jakość wsparcia oraz sposób zarządzania projektem pozwolił na realizację wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie 200%.

Chcemy pracować ! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (RPWP.07.01.02-30-0051/15 wartość: 1 881 864,00 zł) wysoka jakość wsparcia oraz sposób zarządzania projektem pozwolił na realizację wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie 100%.

Razem sięgajmy wyżej! (RPPM.06.01.02-22-0069/15, wartość 987 660,05 zł) wysoka jakość wsparcia oraz sposób zarządzania projektem pozwolił na realizację wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie 100%.

Najtrudniejszy pierwszy krok (RPPM.06.01.02-22-0066/15, wartość 987 660,05 zł) , wysoka jakość wsparcia oraz sposób zarządzania projektem pozwolił na realizację wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poz. 103%. Zrealizowane działania miały wpływ nie tylko na bezpośrednich beneficjentów wsparcia, ale także na ich otoczenie (czego dowodem była także często rekrutacja uczestników trafiających do projektu dzięki pozytywnym doświadczeniom swoich bliskich lub znajomych, którzy również znajdowali się w ciężkiej sytuacji społeczno-zawodowej).

KOLEJNY PROJEKT STWÓRZMY WSPÓLNIE!

DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Projekt „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” nr POWR.04.03.00-00-0134/18. Okres realizacji od: 2019-11-01 do: 2021-10-31, wartość projektu 1 445 604,00 PLN. Projekt realizowany w partnerstwie z Social Unitas GmbH z Hamburga, Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. z Merseburga i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Cel główny projektu: wypracowanie z partnerami ponadnarodowymi 1 modelu działania oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zgodnie z definicją Programu Dostępność+ 2018-2025) -osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), osób starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim. Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone do praktyki przez 81 instytucji.

Partner w projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.” Nr POWR.04.03.00-00-0093/17. Okres realizacji od: 2018-07-01 do: 2021-06-30. Projekt realizowany przez Grupa Profesja sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej, z EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Grone Bildungszentren NRW GmbH –gemeinntzig z Dortmundu. Cel projektu: rozszerzenie projektów standardowych, realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent współpracy ponadnarodowej, posiadającego wartość dodaną w odniesieniu do realizowanego projektu standard. Beneficjentom projektów standardowych, którzy chcą rozszerzyć projekt o komponent współpracy ponadnarodowej, udzielane jest wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia partnerstw ponadnarodowych i finansowe w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej.

Projekt przyczynia się do realizacji celów PO WER -celu szczegółowego działania 4.3: Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Realizacja projektów współpracy ponadnarodowej (grantowych) przez Beneficjentów, dzięki którym powstaną nowe rozwiązania, powinna przyczynić się także do zwiększenia efektywności innych interwencji wspieranych w ramach EFS.

W efekcie udzielonego wsparcia – 100 podmiotów otrzyma granty i wdroży nowe rozwiązanie (instrument/narzędzie/podejście) w praktykę funkcjonowania danej instytucji.

REKOMENDACJE