Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2017

Obszar realizacji: województwo pomorskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Razem sięgajmy wyżej!”.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3h
– poradnictwo psychologiczne – 2h
– poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
– pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
– integracja społeczna i animacja środowiskowa
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
– techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: gminy powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (ustalony III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarujące – dochód nie przekracza 634,00 zł, osobie w rodzinie – dochód nie przekracza na osobę 514,00zł)
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 35 kobiet i 31 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: chojnice@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. LICHNOWSKA 5
89-620 CHOJNICE

lub mailowo na adres: chojnice@fundacja-spoleczna.pl

Aktualności z projektu