CEL PROJEKTU:

Zwiększenie potencjału organizacyjnego i poprawa funkcjonowania 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w regionie, poprzez realizację na rzecz tych organizacji i personelu, działań doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii działalności i zarządzania organizacją, w tym potencjałem kadrowym i finansowym, nowych metod działania i jakości usług oraz współpracy międzysektorowej.

Dofinansowanie: UE + BP w wysokości 1957752 PLN

Okres realizacji: 2 maja 2024 r. do 30 czerwca 2027 r. (38 miesięcy)

Obszar realizacji: całe województwo wielkopolskie

 

GRUPA DOCELOWA:

 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Organizacje, których obszar działania wpisuje się w minimum jeden obszar ze wszystkich Celów Strategicznych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
 • Łącznie bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych (300 K/100 M), w tym pracowników tych organizacji, członków oraz wolontariuszy.

 

REZULTATY:

 • Rozpoznanie zasobów, potrzeb i trudności poprzez doradztwo audytowe i strategiczne pozwalające skoncentrować się na obszarach wymagających poprawy.
 •  Opracowanie indywidualnego planu rozwoju (IPR) uwzględniającego potrzeby organizacji oraz personelu, ułatwiający osiąganie celów.
 • Podniesienie kompetencji liderów poprzez *szkolenia tematyczne i warsztaty, kadra zarządzająca organizacją będzie lepiej przygotowana do efektywnego kierowania i adaptacji do zmian.
 • Rozwój umiejętności pracowników i członków poprzez szkolenia tematyczne pozwalające na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w obszarach kluczowych dla działania organizacji, takich jak fundarising czy zarządzanie projektami.
 • Wzmocnienie roli wolontariuszy umożliwiające lepsze wykorzystanie ich potencjału i zaangażowanie w prace organizacji.
 • Wsparcie sieciujące poprzez spotkania speed networkingowe i seminaria sektorowe, pomocne w nawiązywaniu współpracy obszarowej i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami
 • Dofinansowanie działań związanych z doposażeniem dzięki wsparciu finansowemu dla rozwoju organizacji, do wprowadzenia nowych metod działania lub świadczenia usług.

 

DLA ORGANIZACJI KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA STRATEGICZNEGO: 

 • Określenie zasobów, potrzeb i wyzwań.
 • Opracowanie spersonalizowanych planów rozwoju (IPR) dostosowanych do specyfiki organizacji.
 • Stworzenie strategii rozwoju, uwzględniającej adaptację i zarządzanie zmianą.
 • Poprawa umiejętności personelu w zakresie analizy dokumentów i identyfikacji potrzeb.

 

DLA LIDEREK / LIDERÓW ORGANIZACJI:

 • Rozwój umiejętności zarządzania, w tym zarządzania różnorodnością, zmianą i strategią.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, zarządzania NGO oraz procesu sukcesji.
 • Rozbudowanie kompetencji w kreowaniu strategii i zarządzaniu organizacją.

 

DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ORGANIZACJI:

 • Rozwój umiejętności w tworzeniu marki NGO, pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami.
 • Zwiększenie wiedzy z zakresu BHP oraz mentoringu.

 

DLA WOLONTARIUSZY ORGANIZACJI:

 • Rozszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych i społecznych wolontariatu.
 • Rozwój kompetencji w zakresie pracy pomocowej i bezpieczeństwa.

 

SIECIOWANIE ORGANIZACJI

 • Nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez spotkania speednetworkingowe.
 • Możliwość samodzielnego tworzenia koalicji i porozumień przez organizacje.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i nauką.

 

Po zakończeniu projektu, organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą miały podwyższoną zdolność do samodzielnego zarządzania, tworzenia koalicji i dostarczania usług na wyższym poziomie, co z pewnością przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji i wpływu na regionalnym polu społecznym.

Udział w programie wsparcia poprawi przygotowanie organizacji do skutecznego zarządzania,  umiejętność współpracy z różnymi sektorami oraz kompetencje personelu, co przyczyni się do wzrostu potencjału organizacyjnego i lepszej realizacji celów misji społecznej.

Program wsparcia obejmuje następujące zadania i działania projektowe:

1. WSPARCIE STRATEGICZNE ORGANIZACJI – skierowane do 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego obejmujące 3200 godzin doradztwa audytowego (średnio 16 godzin na organizację) oraz 4800 godzin doradztwa strategicznego (średnio 24 godziny na organizację) i 4000 godzin doradztwa sieciującego*.

Wsparcie ma na celu rozpoznanie zasobów, potrzeb i trudności występujących w działalności organizacji. W ramach projektu gwarantujemy wsparcie w opracowaniu indywidualnego planu rozwoju i dostosowaniu oferty szkoleń, do potrzeb organizacji i jej personelu tj. liderów, pracowników, członków i wolontariuszy. W ramach tego programu osoby zostaną przeszkolone w zakresie:

– doradztwa audytowego ( 3200 godz.), średnio 16 godz. dla podmiotu, w tym 3 godz. bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji i 13 godz. prac w trybie zdalnym, analizy dokumentów i opracowanie mapy potrzeb organizacji;

– doradztwa strategicznego ( 4800 godz.), średnio 24 godz. dla podmiotu, w tym 12 godz. bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji i 12 godz. prac w trybie zdalnym, analizy dokumentów oraz wypracowanie strategii, w tym opracowanie indywidualnego planu rozwoju w odniesieniu do organizacji i jej personelu zaangażowanego w działalność;

– doradztwa sieciującego ( 4000 godz.), średnio 20 godzin na podmiot, tryb zdalny, w tym przygotowanie organizacji do sieciowania, parowanie partnerów w tym doradztwo prawne w kwestii porozumienia o współpracy;

* Dodatkowe wsparcie: 20% organizacji może wnioskować o dofinansowanie działań związanych z doposażeniem organizacji mających na celu umożliwienie im wdrażania nowych metod działania lub świadczenia nowych rodzajów usług wynikających z opracowania IPR/ strategii, Średni koszt doposażenia 3500 zł/ podmiot.

2. DZIAŁANIA SZKOLENIOWO – DORADCZE DLA LIDEREK / LIDERÓW ORGANIZACJI – skierowane do 200 osób, którzy pełnią funkcję zarządcze w organizacji (prezesa/dyrektora/kierownika/lidera), obejmujące 7 szkoleń tematycznych i 3 warsztaty obszarowe (łącznie 448 godzin szkoleniowych). W skład działań wchodzą

A. SZKOLENIA TEMATYCZNE JEDNODNIOWE :

– Podstawy zarządzania organizacją ( 8 godz)

– Zarządzanie zmianą ( 4 godz)

– Zarządzanie różnorodnością ( 4 godz.)

– Aspekty prawne w działalności NGO (8 godz)

– Budowanie strategii NGO (6 godz)

– Sukcesja w organizacji ( 2 godz.)

*Dodatkowe wsparcie: catering, zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP.

B. WARSZTATY OBSZAROWE W FORMULE ” CORE LIDERÓW NGO”  – cykliczne wsparcie doradczo – szkoleniowe dla 30 liderów/ liderek organizacji. 6 spotkań trwających po 2 dni ( 8 godz. każdy dzień) w okresie max. 6 miesięcy. W ramach spotkań UP poznają nowe metody działania, wymieniają doświadczenia i budują koalicje na rzecz projektów obszarowych.

Działania te mają na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wśród liderek i liderów, w kluczowych dla funkcjonowania organizacji obszarach.

3. DZIAŁANIA SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW / CZŁONKÓW ORGANIZACJI  – wsparcie skierowane do 160 osób obejmujące 5 szkoleń tematycznych i 4 warsztaty obszarowe (łącznie 256 godzin szkoleniowych). W skład działań wchodzą:

A. SZKOLENIA TEMATYCZNE TJ:

– Kreowanie marki NGO ( 8 godz)

– Fundaraising ( 8 godz)

– Mentoring (4 godz)

– BHP w pracy pomocowej ( 4 godz)

– Metodyka zarządzania projektem ( 24 godz.; 3 dni x 8 godz)

* Dodatkowe wsparcie: catering, zwrot kosztów dojazdu i noclegi dla 50% UP.

B.  WARSZTATY OBSZAROWE W FORMULE DWUDNIOWYCH SPOTKAŃ, dla 40 przedstawicieli organizacji zaangażowanych w realizowanie projektów obszarowych ( 8 godz, każdy dzień)

* Dodatkowe wsparcie: catering, zwrot kosztów dojazdu i noclegi dla 50% UP.

4. DZIAŁANIA SZKOLENIOWE DLA WOLONTARIUSZY ORGANIZACJI – skierowane do 40 osób obejmujące szkolenie tematyczne i 4 warsztaty obszarowe (łącznie 64 godziny szkoleniowe). W skład działań wchodzą:

A. SZKOLENIA TEMATYCZNE ” WOLONTARIAT BEZ TAJEMNIC ” ( 8 godz), obejmuje podstawowe zagadnienia związane z aspektami prawnymi i społecznymi wolontariatu, kwestie praktyczne związane z bezpieczeństwem w pracy pomocowej.

* Dodatkowe wsparcie: catering ( przerwa kawowa + obiad), zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP.

B.  WARSZTATY OBSZAROWE W FORMULE JEDNODNIOWYCH SPOTKAŃ  ( 8 godz)

* Dodatkowe wsparcie: catering ( przerwa kawowa + obiad), zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP.

Szkolenie ma na celu wzmocnienie roli wolontariuszy w organizacji, odpowiednie przygotowanie ich do wolontariatu, podnoszenie ich kompetencji w kluczowych dla funkcjonowania organizacji obszarach.

5. Działania sieciujące organizacje – skierowane do 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego obejmujące:

– spotkania speednetworkingowe (12 spotkań po 2 godz)) z udziałem przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli sektora. Publicznego w tym JST, biznesu i środowiska naukowego w celu nawiązania współpracy w ramach projektów obszarowych

* Dodatkowe wsparcie: catering

– oraz seminaria sektorowe (4 seminaria po 8 godz) z udziałem przedstawicieli sektora publicznego i biznesu.

* Dodatkowe wsparcie: catering, zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP z NGO, materiały informacyjne dla uczestników.

Wsparcie ma na celu zwiększenie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym fundacji i stowarzyszeń, do umiejętności samodzielnego budowania koalicji i porozumień z różnymi podmiotami, otoczeniem społecznym, biznesowym oraz naukowym.

Dodatkowo, działania sieciujące mają za zadanie, stworzenie miejsc i przestrzeni do wymiany doświadczeń między sektorami, prezentację profili i obszarów działalności, organizacji, sukcesów, a także planów rozwojowych i potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub 536 878 211 lub wysyłając e-mail: rekrutacja@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
uL. Polska 15
60-595 Poznań

lub mailowo na podany wyżej adres

Poprzedni
Następny