Projekt „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja”, realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2023

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie (gminy wyszczególnione w regulaminie projektu)

Rekrutacja: w trakcie

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja- projekty konkursowe, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska III

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja- projekty konkursowe, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0121/22

Wysokość dofinansowania:  1 089 382,44zł

Całkowita wartość projektu: 1 281 626,40zł

Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2023

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, gminy:

Cel projektu

Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób (72 Kobiety/48 Mężczyzn) zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami:

 • korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia pomocy społecznej,
 • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobami z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zakres wsparcia

Program zajęć w projekcie obejmuje:

 • WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE – INDYWIDUALNE 120 UP (udział we wsparciu jest obowiązkowy):
  • Spotkanie z psychologiem (3h/uczestnik)
  • Spotkanie z doradcą zawodowym (3h/uczestnik) – poradnictwo zawodowe, określenie ścieżki reintegracji
  • Spotkanie z prawnikiem (3h/uczestnik)

 

 • WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE – GRUPOWE 120 UP (udział we wsparciu jest obowiązkowy):
 • Trening aktywizacyjno-motywacyjny oraz grupowe poradnictwo psychologiczne -12h/grupę (2 dni x 6h)
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 6h/grupę (1 dzień x 6h)

 

 • Wsparcie społeczne 60 UP
 • Plastyczne warsztaty integracyjne (3 dni x 6h)

 

 • Aktywizacja zawodowa
 • Kursy zawodowe/szkolenia (60 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji (stypendium szkoleniowe w wysokości 1000,00zł netto);
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 60 osób (4h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 80 osób (stypendium stażowe w wysokości 1565,00zł netto miesięcznie)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 120 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 18-64, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (72K/48M), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego (we wskazanym obszarze realizacji), w tym:

 • 120 osób (72K/48M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (15% uczestników projektu) w tym min. 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (11K/7M) ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • 20 osób (12K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • 20 osób (12K/8M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

17.02.2023

Informujemy, że 10 Uczestników projektu zakończyło udział w szkoleniu zawodowym ,,Magazynier z elementami sprzedaży”, które odbyło się w terminie 16.01.2023r.-08.02.2023r. w zakresie 100h.  Wszyscy Uczestnicy podeszli do egzaminu zewnętrznego i zdobyli certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Gratulujemy!

24.01.2023

Informujemy, że z dniem dzisiejszym (tj. 24.01.2023r.) 7 Uczestników z powiatu kościańskiego rozpoczęło 3-miesięczny staż zawodowy, na który zastali skierowani w ramach projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska- III edycja”.  Oprócz stypendium stażowego za każdy miesiąc stażu, osoby te, mogą liczyć na wsparcie swoich opiekunów podczas trwania stażu oraz na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które pomoże im w poszukiwaniu stałej pracy.

 

10.02.2023

Nie zwalniamy tempa! Grupa z Kościana będąca częścią projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja” tworzą rękodzieła w czasie plastycznych warsztatów integracyjnych. Tym razem są to zajęcia florystyczne. Efekty można zobaczyć na zdjęciach.

Udział w szkoleniu ? Udział w stażu ?

To wszystko zapewniamy zgodnie z przeznaczoną dla Państwa ścieżką! Zachęcamy do udziału w projekcie „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska- III edycja”

 

🔍 Informacje o tym kto i w jaki sposób może skorzystać znajdują się pod adresem https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/aktywnosc_zawodowa_iii/

 

Zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej lub pod numerem telefonu +48 536 878 211.

ROZEZNANIA RYNKU

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

09.05.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

Rozeznanie rynku szkolenie Magazynier z obsługą komputera

19.04.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

Rozeznanie rynku szkolenie ogrodnik

18.04.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku doradca

04.04.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku doradca

05.01.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku szkolenie magazynier z elementami sprzedaży

02.12.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku doradca

21.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku szkolenie specjalista ds. zaopatrzenia

30.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku prawnik

18.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów plastycznych, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie materiały plastyczne

14.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0121/22 pt.: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – III edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania

 

Rozeznanie rynku doradca

17.02.2023

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z prawnikiem (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

oraz Indywidualne zajęcia z prawnikiem (gr. V)

Kliknij aby pobrać

12.01.2023

Prezentujemy harmonogram: Szkolenie – Magazynier z elementami sprzedaży

Kliknij aby pobrać

30.12.2022

Prezentujemy harmonogram zajęć plastycznych (gr IV/V)

Kliknij aby pobrać

30.12.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (gr. V)

Kliknij aby pobrać

28.12.2022

Prezentujemy harmonogram: zajęcia grupowe z psychologiem – aktywizacja (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

oraz zajęcia grupowe z psychologiem – umiejętności społeczne (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

22.12.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (gr. III)

Kliknij aby pobrać

20.12.2022

Prezentujemy harmonogram: zajęcia grupowe z psychologiem – aktywizacja (gr. III)

Kliknij aby pobrać

oraz zajęcia grupowe z psychologiem – umiejętności społeczne (gr. III)

Kliknij aby pobrać

20.12.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z doradcą (gr. V)

Kliknij aby pobrać

oraz Indywidualne zajęcia z psychologiem (gr. V)

Kliknij aby pobrać

15.12.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z doradcą (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

oraz Indywidualne zajęcia z psychologiem (gr. IV)

Kliknij aby pobrać

9.12.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z doradcą (gr. III)

Kliknij aby pobrać

oraz Indywidualne zajęcia z psychologiem (gr. III)

Kliknij aby pobrać

28.11.2022

Prezentujemy harmonogram: Szkolenie – Specjalista ds. Zaopatrzenia

Kliknij aby pobrać

14.11.2022

Prezentujemy harmonogram: Indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (gr.I).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy (gr . II)

Kliknij aby pobrać

08.11.2022

Prezentujemy harmonogram zajęć plastycznych (gr.I).

Kliknij aby pobrać

oraz harmonogram zajęć plastycznych dla gr. II

Kliknij aby pobrać

04.11.2022

Prezentujemy harmonogram: grupowe zajęcia z psychologiem – umiejętności społeczne (gr.I).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe zajęcia z psychologiem – aktywizacja (gr.I)

Kliknij aby pobrać

03.11.2022

Prezentujemy harmonogram: grupowe zajęcia z psychologiem – umiejętności społeczne (gr.II).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe zajęcia z psychologiem – aktywizacja (gr.II)

Kliknij aby pobrać

28.10.2022

Prezentujemy harmonogram: indywidualne zajęcia z doradcą (gr.II)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne zajęcia z psychologiem (gr. II)

Kliknij aby pobrać

27.10.2022

Prezentujemy harmonogram: indywidualne zajęcia z doradcą (gr.I)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne zajęcia z psychologiem (gr. I)

Kliknij aby pobrać

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub 536 878 211 lub wysyłając e-mail: rekrutacja@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
uL. Polska 15
60-595 Poznań

lub mailowo na podany wyżej adres

Poprzedni
Następny