Opis

Zapraszamy do udziału w projekcie z możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.

Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez uczestnika projektu
  2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym i koordynatorem projektu

Odbędzie się 10 tur rekrutacji do 10 grup szkoleniowych. Na podstawie oceny obu etapów tworzone będą listy rankingowe, z których do projektu przyjętych zostanie: 12 pierwszych osób dla 5 grup szkoleniowych oraz 13 pierwszych dla pozostałych 5 grup. Pozostałe osoby, które uzyskały minimum 60% w każdym etapie będą tworzyły listę rezerwową.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

– 5 godzin doradztwa zawodowego, które pomoże w określeniu potrzeb uczestniczek w zakresie podnoszenia kompetencji i planowanej działalności gospodarczej,

– wsparcie szkoleniowe + catering na zajęciach:

ABC Przedsiębiorczości 5 dni x 8 godzin,

Ubezpieczenia społeczne w firmie 3 dni x 8 godzin,

Aspekty prawne zakładania działalności gospodarczej 2 dni x 8 godzin,

– indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresów: koncepcja działalności, strategia i misja firmy, przygotowanie do strategii marketingowej firmy, opłacalność i efektywność ekonomiczna, poprawa rentowności 12 godzin,

– projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości maksymalnie 560zł/14 dni zajęć szkoleniowych,

– wypłatę bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24000zł dla 100 uczestniczek projektu,

– 7 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/mc.

 

W wyniku działań projektowych 100 uczestniczek projektu podejmie samozatrudnienie. Aktywizacja zawodowa będzie miała także pozytywny wpływ na bezpośrednie otoczenie kobiet biorących udział w projekcie – wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego przełoży się na wzrost przychodów uczestniczek i podniesienie jakości życia, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zagrożeniem ubóstwem zarówno samych uczestniczek jak i ich rodzin. Ponadto nowe firmy powstałe w skutek realizacji działań projektowych przyczynią się do podniesienia konkurencyjności regionu oraz będą stanowiły przyszłe miejsca pracy.

Kryteria

Projekt skierowany jest do:

– 125 kobiet,

– w wieku powyżej 30 lat,

– pozostających bez zatrudnienia,

– zamieszkałych na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego lub ząbkowickiego,

– chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (możliwe formy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna),

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc wrzesień 2018 r.

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r. – aktualizacja

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r.

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc czerwiec 2018

Deklaracja uczestnictwa

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.-1

Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Wzór Informacji o rachunku bankowym.

Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wzór Deklaracji poufności (KOW).

Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.

Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.

Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.

Wzór Formularza rekrutacyjnego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Aktualności z projektu

 

Aktualizacja 05.02.2018

  • Aktualizacja 12.01.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VIII GRUPA