zrealizowane

Finansowanie

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Założenia

Projekt Nowe horyzonty opiera się na rozwijaniu i wzmacnianiu dwóch, bardzo ważnych w życiu człowieka, aspektów– edukacji i pracy zawodowej. Edukacja stwarza możliwość niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Praca jest natomiast aktywnością ważną dla każdego dorosłego człowieka – stanowi źródło utrzymania, daje poczucie bycia potrzebnym i jest sposobem samorealizacji.

Projekt NOWE HORYZONTY został tak przygotowany, aby zapewnić Osobom Niepełnosprawnym możliwość rozwoju własnych kompetencji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stworzyć im okazję do odnalezieniu się na otwartym rynku pracy poprzez zapewnienie miejsca odbycia stażu. Zdajemy sobie sprawę, że Osoby Niepełnosprawne stanowią grupę wysoce niejednorodną, dlatego oparliśmy Projekt NOWE HORYZONTY na sprawdzonych metodach i rezultatach.

Program

Nasz program zakłada kompleksowe przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności zawodowej. W czasie projektu realizowane są następujące etapy:

  1. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost motywacji (warsztaty psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności życiowych, indywidualne spotkania z Coachem).
  2. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy (szkolenia zawodowe refundowane do kwoty 1900zł).
  3. Wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego (staż zawodowy adekwatny do możliwości i aspiracji uczestników; stypendium stażowe1680zł).
  4. Zwrot kosztów dojazdu na staż.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb gospodarki. Projekt NOWE HORYZONTY wyróżnia to, że prowadzi on poprzez poszczególne etapy wzrostu aktywności zawodowej, aż do momentu faktycznego jej podjęcia. Uczestnik projektu zostaje nie tylko wyposażony w szereg umiejętności, ale również może je sprawdzić i rozwijać w czasie półrocznego stażu.