Najtrudniejszy pierwszy krok III

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt dofinansowany
ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
Dofinansowanie z UE: 989 998,58 zł

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • niepełnosprawne
 • bezrobotne lub bierne zawodowo
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkałe na terenie powiatów: słupskiego lub lęborskiego

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,
 • wolontariat grupowy,
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1033,70 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż
 • ubezpieczenie NNW,
 • trening kompetencji społecznej w trakcie trwania staży.

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Partycypacji Społecznej 

733 827 790
slupsk@fundacja-spoleczna.pl

Adres siedziby głównej
ul. Przemysłowa 35
lokal 201
76-200 Słupsk
Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

01.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym. Szczegółowe informacje w poszczególnych załącznikach.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – pomoc kuchenna

Rozeznanie – pracownik gospodarczy

Rozeznanie – profes. obsługa klienta

Rozeznanie – zastosowanie komputera w firmie

Rozeznanie – fryzjerstwo męskie

Rozeznanie – kadry i płace

Rozeznanie – opiekun osób starszych

18.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzenie egzaminów końcowych, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku NPK III

kadry i place

Rozeznanie rynku NPK III kurs komputerowy

Rozeznanie rynku NPK III kasy fiskalne

Rozeznanie rynku NPK III opiekun osób starszych

Rozeznanie rynku NPK III pracownik gospodarczy

Rozeznanie rynku NPK III pracownik ochrony

Rozeznanie rynku NPK III zastosowanie komputera w firmie

26.02.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług trenera kompetencji i umiejętności społecznych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku trener kompetencji i umiejętności społecznych

21.12.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku doradca zawodowy

12.12.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku psycholog