Opis

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz intelektualną,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP będą to osoby ustalone z III profilem pomocy),
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkałe na terenie powiatów: słupskiego – gminy Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, lub lęborskiego – gminy Cewice, Nowa Wieś Lęborska.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (3 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z prawnikiem (1 godzina/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (min. 2 godziny/uczestnika),
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne (3 dni),
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy (2 dni),
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa (1 dzień),
 • wolontariat grupowy (1 dzień),
 • szkolenia i kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 220zł),
 • 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1250zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 733 764 222 lub wysyłając e-mail: slupsk@fundacja-spoleczna.pl