Projekt „JOB-ON’ realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ogłoszonym przez: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • Zamieszkują następujące powiaty z terenu województwa wielkopolskiego: chodzieski, gnieźnieński, jarociński, obornicki, koniński, kościański, pilski, poznański ,słupecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski
  • są w wieku 18- 64 lat
  • posiadają orzeczenie niepełnosprawności
  • są bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowej i identyfikacja potrzeb OzN pozostających bez zatrudnienia oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.

  • Specjalistyczne poradnictwo zawodowe

Indywidualne spotkania z psychologiem – coachem kariery obejmujące:

– określenie potrzeb, zasobów, potencjału zawodowego UP gł. w obszarze predyspozycji osobowościowych

– identyfikację wcześniej niezdiagnozowanych problemów istotnych dla funkcjonowania społecznego i włączenia społeczno- zawodowego

– wsparcie osób z przeciwwskazaniami dla zatrudnienia – konsultacje z doradcą zawodowym.

  • Pośrednictwo pracy

Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy, to usługa służąca wyborze zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami osoby, pobudzająca do samodzielnego działania oraz poszukiwania pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną o projekcie

job on ulotka

Zachęcamy również do pobrania poradnika, który powstał w ramach projektu (dostępny również w wersji powieszonej czcionki)

poradnik job-on2

poradnik job-on powiększony