Realizatorzy: APJ Internet Solutions Sp. z o.o.  – Lider Projektu
Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o.–Partner I                      
Fundacja Akademia Europejska – Partner II          
Termin realizacji: od 01.06.2016 r. do 31.12.2018 r.
Obszar realizacji: Województwo Wielkopolskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (1350 zł miesięcznie netto)

 

 

Z nami zrównasz swoje szansę na rynku pracy!

Zdobędziesz wiedzę jak umiejętnie poruszać się po rynku pracy, zyskasz kwalifikację, zrealizujesz staż zawodowy oraz znajdziesz wymarzoną pracę!

 

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w szczególności poprzez:
– nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
– pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
Zakres wsparcia w projekcie:

 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE:
– Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę dla 100 osób,
– Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym IPD (3h/osobę) dla 100 osób,
– Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 4h/osobę.
SZKOLENIA:
– Szkolenie/kursy zawodowe dla 50 osób (zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego), podczas szkoleń wypłacane jest stypendium szkoleniowe,
– 3 miesięczny staż zawodowy dla 60 osób. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1350zł netto/ miesięcznie,
– Szkolenia/ warsztaty aktywizacyjne z psychologiem i doradca zawodowym 120h (15 dni x 8 h) dla 100 osób.
WSPARCIE OPIEKUŃCZO – DORADCZE:
– Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością – opieka indywidualna i grupowa,
– Grupowe poradnictwo prawne 10 grup/ 10 osób/ x 8h,
– Wsparcie psychologiczne w postaci dyżuru 4 h miesięcznie,
– Wsparcie radcy prawnego w postaci dyżuru 4 h miesięcznie.

 

Grupa docelowa:

Do projektu zostanie przyjętych 100 osób  (52 Kobiety i 48 mężczyzn ), w tym:
50 osób biernych zawodowo
50 osób bezrobotnych z określonym III profilem pomocy

 

Projekt skierowany jest w całości do:

– niepracujących Osób Niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
– zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego
–  w wieku 18-64 lat,
– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby:

– korzystające z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ ,
– osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub  niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 577 666 854  lub
wysyłając e-mail: staze@profesja-poznan.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:
Biuro projektu:
Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o.
Sieradzka 4c,
 60-163 Poznań
Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa