Cel projektu grantowego: wypracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym i wdrożenie do realizacji nowego narzędzia psychometrycznego.

Cel zostanie zrealizowany przez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

Nowe rozwiązanie „Psychometria w identyfikacji kompetencji zawodowych osób bez zatrudnienia” zostanie wprowadzone w praktyczną działalność Fundacji, w ramach projektów aktywizacyjnych nastawionych na przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa, wykluczenia społecznego i zawodowego osób z grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku powyżej 50 roku życia). Innowacyjne narzędzie umożliwi pogłębioną diagnostykę predyspozycji zawodowych oraz umiejętności adaptacji w środowisku pracy, osób aktywizowanych w projekcie. Dzięki niemu, poszerzone zostanie wsparcie psychologiczne i usługi pośrednictwa pracy,  ukierunkowane na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aktywizowanych społecznie i zawodowo.

Zostanie ono odpowiednio zaadoptowane na podstawie informacji, pozyskanych od specjalistów doświadczonych w kwestii stosowania psychometrii w diagnostyce predyspozycji zawodowych.

Wypracowane wraz z partnerem nowe narzędzie psychometryczne:

  • ma szanse stać się elementem wspierającym prace psychologów, doradców zawodowych, inne osoby i instytucje mające kontakt z osobami wykluczonymi
  • może być stosowane w procesach rekrutacji na różne stanowiska pracy
  • może zostać wykorzystane jako element doradztwa zawodowego dla osób dorosłych i młodzieży
  • pozwoli na zdiagnozowanie wcześniej nie odkrytych deficytów i wskaże obszary do rozwoju osobistego pracownika wykluczonego zawodowo

 

Okres realizacji projektu grantowego: 2020-06-01 do 2021-05-31

Project realizowany w partnerstwie:

Fundacja Partycypacji Społecznej – Lider projektu

i

Stichting for Education on Agility Liberating Structures – Partner projektu z Holandii

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznozawodowym, ale także osoby niepełnosprawne, z ograniczeniami psychofizycznymi, szczególnie dotknięte wykluczeniem zawodowym.

 

Narzędzie- test psychometryczny:

Rodzaj testu psychologicznego, zostanie przeznaczone do diagnostyki predyspozycji zawodowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, ale może też zostać wykorzystane w różnych działaniach aktywizacyjnych i coachingowych.

Działania podejmowane w ramach projektu:
Rozwiązanie będzie wypracowywane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowym, będzie ono połączeniem testu psychometrycznego oraz tzw. Liberating Structures- (pol. ‘Struktur Wyzwalających’), uzupełniających się, pozwalających na zbudowanie bardziej dokładnego profilu uczestnika projektu, czy osoby w trakcie sesji coachingowej.

 

O partnerze międzynarodowym:

Stichting for Education on Agility Liberating Structures

Kingsfordweg 151

Amsterdam 1043GR,  Holandia

Strona internetowa: www.brickme.org

Partner posiada doświadczenie przy opracowywaniu programu szkoleniowego obejmującego różne innowacyjne metodologie stosowane w rozwoju usług, takie jak Lego Serious Play, Design Thinking, Liberating Structures, Business Agility, Business Model Canvas, Gamification, Responsive web, Big Data, Hero’s Journey. Współpracują z wieloma krajami z całej Europy.

Tworzy projekty walczące z wykluczeniem społecznym, rozwijaniem umiejętności miękkich i twardych.

Daniel Weiss – to coach, mentor projektowania biznesowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, tworzeniu narzędzi, warsztatów na terenie całej Europy.  Tworzy projekty unijne, Erasmus +, angażując się w opracowywanie metodologii i systemów edukacyjnych.  Autor książek o rozwoju osobistym.

Partnera ponadnarodowego można znaleźć także na mediach społecznościowych, gdzie jest on aktywny:

https://nl.pinterest.com/BRICKmehands/