Program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.
Kwota dofinansowania: 842 000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwalających na zmianę środowiska pracy lub eliminację warunków uciążliwych.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Projekt skierowany jest do pracowników przemysłu budowalnego, meblarskiego, elektromaszynowego, papierniczego (pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie), pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt obejmuje udział 200 osób pracujących (30 Kobiet i 170 Mężczyzn) w tym min 100 os w wieku powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Status osoby pracującej.
  • Miejsce zamieszkania lub pracy zgodne z obszarem realizacji projektu.
  • Osoby zatrudnione w firmach z przemysłu budowalnego, meblarskiego, elektromaszynowego, papierniczego.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

– doradztwa zawodowego

– indywidualnego spotkania z psychologiem

– kursu zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych.

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Polska 15
60-163 Poznań

Tel. +48 61 662 11 60
Mail. sekretariat@fundacja-spoleczna.pl

 

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Aktualności

17.01.2020

3.01.2020

Program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.06.01-30-0024/17 pt.: „Program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na zrealizowanie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie