Opis

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” .

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego lub miasta Słupsk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: powiat słupski lub miasto Słupsk,
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę(w przypadku osoby samotnie gospodarującej), lub 771 zł na osobę mającą rodzinę.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 33 kobiet i 33 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3h
– poradnictwo psychologiczne – 2h
– poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
– pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
– integracja społeczna i animacja środowiskowa
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
– techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 733 764 222 lub wysyłając e-mail: slupsk@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. KRASIŃSKIEGO 7
76-200 SŁUPSK

lub mailowo na adres: slupsk@fundacja-spoleczna.pl

Aktualizacja: 12.12.2018

W związku z realizacją projektu nr Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku psycholog

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębnicy Kaszubskiej