Cel projektu grantowego

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym innowacyjnej formy reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym z zastosowaniem coachingu systemowego.

Cel zostanie zrealizowany poprzez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

 

Metoda „Coaching systemowy” jako nowa ścieżka integracji – zostanie zastosowana w praktyce funkcjonowania Fundacji w ramach realizowanych projektów aktywizacyjnych oraz działalności pozaprojektowej Fundacji związanej z przeciwdziałaniem zjawiskom ubóstwa, wykluczenia społecznego i zawodowego osób z grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku powyżej 50 roku życia). Coaching systemowy pomaga uczestnikowi przy realizacji celów osobistych i zawodowych, celów związanych z rolą jaką pełni w rodzinie, w środowisku zawodowym, w firmie i jednocześnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu (rodziny, instytucji/firmy).

Metoda ma również zastosowanie w tych podmiotach jako metoda wprowadzania zmian w organizacji (ustawienia systemowe w organizacji) Coaching systemowy wpływa na funkcjonowanie całego systemu. Rozwija zasoby pracowników, przy wsparciu coacha są realizowane cele wskazane zarówno przez uczestnika coachingu, jak i organizację. W wymierny sposób podnosi efektywność pracownika w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej.

Metoda ma charakter uniwersalny, a opracowane w ramach współpracy ponadnarodowej elementy rozwiązania, tj. programy szkoleń, warsztatów grupowych czy sesji indywidualnych można transferować bez większych modyfikacji.

 

Broszury dotyczące projektu

Program coachingu systemowego 

Systemic Coaching A new Integration Path

 

Okres realizacji projektu Grantowego:

2020-02-03 do 2020-12-31

 

Obszar realizacji projektu:

Cała Polska

 

Projekt realizowany w partnerstwie:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider projektu

Volontik Expert Systemic Leadership – partner międzynarodowy

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu grantowego jest Kadra merytoryczna Lidera oraz odbiorcy rozwiązania: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznozawodowym.

 

Coaching systemowy:

Rozwiązanie – coaching systemowy jako nowa ścieżka integracji, w formie warsztatów grupowych i sesji indywidualnych dla uczestników projektu, pozwoli rozpoznać uwarunkowania dysfunkcji utrudniających reintegrację tych osób oraz odkryć możliwe rozwiązania tych problemów.

Metoda ustawień systemowych w rodzinie pozwala w stosunkowo krótki czasie i w sposób niedyrektywny zidentyfikować (odkryć) przejawy i uwarunkowania zachowań dysfunkcyjnych w systemie jakim jest rodzina, nieuświadomione uwikłanie w historię rodziny (np. zjawisko reprodukcji społecznej, dziedziczenia biedy i zachowań dysfunkcyjnych), poznać relacje między członkami rodziny, funkcjonujące role, prawa i zasady w tym systemie, stworzyć określoną przestrzeń (pole) w poszukiwaniu rozwiązania i do wprowadzania pozytywnych zmian.

Coaching systemowy, odwołujący się do koncepcji ustawień systemowych, pozwala zobaczyć każdą osobę holistycznie, we wszystkich wymiarach funkcjonowania tej osoby.

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

Rozwiązanie będzie wypracowywane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowy, który posiada doświadczenie w zakresie coachingu systemowego. Na każdym etapie realizacji projektu partner będzie zaangażowany w wypracowanie rozwiązania, w szczególności programu warsztatów i sesji indywidualnych coachingu systemowego dla uczestników projektu.

 

Rozwiązanie będzie wypracowywane w ramach:

– bezpośrednich spotkań roboczych zespołu specjalistów Lidera i partnera ponadnarodowego (wizyty studyjne),

– warsztatów metodycznych z udziałem ekspertów w zakresie ustawień systemowych (wizyty studyjne),

– konsultacji online między Liderem a partnerem- mailing, telefon., video-konferencję, rozwiązania chmurowe (na etapie opracowania i testowania rozwiązania),

– konsultacji eksperckich (na etapie testowania i wdrażania rozwiązania).

 

Rozwiązanie będzie składać się z następujących elementów:

– program szkoleń dla prowadzących aktywizację społeczną metodą coachingu systemowego,

– program warsztatów grupowych metodą coachingu systemowego,

– program sesji indywidualnych metodą coachingu systemowego,

– rekomendacje dotyczące zastosowania metody coachingu systemowego jako nowej metody integracji społecznej.

 

Testowanie innowacyjnej metody:

Elementy rozwiązania będą testowane na grupie 24 osób z grupy osób aktywizowanych zawodowo

 

O włączeniu coachingu systemowego do indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnika projektu standardowego będzie decydował zespół konsultantów i trenerów (w tym psycholog-coach).

 

O partnerze miedzynarodowym:

Nazwa: Volontik Expert Systemic Leadership

Adres: 43 Golesti Street, 1000 Braila, Romania

Strona www: www.systemicleadership.co

 

Partner ponadnarodowy Volontik Expert Systemic Leadership posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych na bazie koncepcji ustawień systemowych w rodzinie i organizacji. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i sesji dla MŚP w zakresie: systemowego coachingu zespołowego i wykonawczego, facylitacji systemowej (konstelacje organizacyjne), systemowego treningu przywództwa.

Do głównych obszarów specjalizacji i wsparcia pracowników MŚP przez Volontik Expert Systemic Leadership należą: myślenie systemowe, konstelacje organizacyjne, przywództwo systemowe, zdrowie organizacyjne i rozwój organizacyjny, coaching wykonawczy, coaching systemowy, coaching zespołowy.

Partner posiada również stronę internetową: www.systemicleadership.com oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/leadershipsistemic/

https://www.instagram.com/leadershipsistemic/

https://www.linkedin.com/company/leadershipsistemic/

 

W ramach projektu grantowego dla partnera ponadnarodowego przewidziano następujące zadania do

realizacji:

– prezentacja i omówienie możliwości zastosowana coachingu systemowego w aktywizacji zawodowej

i społecznej (w ramach

wizyty studyjnej w kraju partnera ponadnarodowego);

– przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla pracowników Lidera odpowiedzialnych za

opracowanie, testowanie i wdrożenie nowego rozwiązania;

– konsultacje przy opracowaniu wstępnej (testowej) i końcowej (wdrożeniowej) wersji rozwiązania;

– konsultacje przy analizie wyników testowania rozwiązania;

– konsultacje przy opracowaniu rekomendacji dla użytkowników rozwiązania

 

Powiązanie projektu grantowego z projektem standardowym:

Projekt grantowy jest powiązany z projektem standardowym w zakresie celów, wskaźników, grupy docelowej i obszaru tematycznego wsparcia. Oba projekty obejmują wsparciem tą samą grupę osób, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują woj. wielkopolskie, są bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem zawodowym. Nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu grantowego daje możliwość dodatkowego, rozszerzonego wsparcia osób doświadczających różnych form wykluczenia, w tym zawodowego. Zastosowanie nowej, alternatywnej w stosunku do tradycyjnych metod aktywizacji społecznej i zawodowej, niedyrektywnej metody coachingowej poszerza możliwości rozwoju kompetencji psychospołecznych uczestników projektu niezbędnych na rynku pracy i podejmowania działań adekwatnych do jego wyzwań (poczucie koherencji, zaradności, sensowności podejmowanych działań w celu zmiany sytuacji osobistej i zawodowej), a tym samym przyczynia się do niwelowania zidentyfikowanych barier uczestnictwa.