Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska II 

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” w Partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0227/19

Wysokość dofinansowania: 1 652 261,48

Całkowita wartość projektu: 1 943 837,04

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2022

Obszar realizacji: leszczyński, Leszno, pilski, Konin, koniński, wrzesiński, gostyński, grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, rawicki,  wolsztyński (szczegóły dostępne w pliku do pobrania -> Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska II – obszar realizacji )

Cel projektu

Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia przez 180 osób (113Kobiet/67Mężczyzn) zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami:

 • korzystających z pomocy społecznej,
 • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawością sprzężoną lub osobami z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zakres wsparcia

Program zajęć w projekcie obejmuje:

Indywidualne Wsparcie Doradcze dla 180 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 3h/osobę.

Grupowe Wsparcie Psychospołeczne 180 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Trening aktywizacyjno-motywacyjny oraz grupowe poradnictwo psychologiczne 12h/grupę (2 dni x 6h)
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych 6h/grupę (1 dzień x 6h).

Wsparcie społeczne 90 osób

 • Plastyczne warsztaty integracyjne.

Aktywizacja zawodowa

 • Kursy zawodowe/szkolenia (90 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego.
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 90 osób (4h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 120 osób (stypendium stażowe w wysokości 1 565 zł/m-c netto.)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 180 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 18-64, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (113K/67M), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, w tym:

 • 180 osób (113K/67M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • 27 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (15% uczestników projektu) w tym min. 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (11K/7M) ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • 30 osób (19K/11M) spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • 30 osób (19K/11M) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. Udziału w projekcie i korzystania z zaplanowanych w Projekcie form wsparcia;
 2. Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych;
 3. Otrzymania na wniosek Uczestnika projektu zaświadczenia o udziale w zajęciach w ramach Projektu;
 4. Otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia zawodowego lub stażu zawodowego przewidzianego w ramach Projektu;
 5. Otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku skierowania przez Organizatora na szkolenia zawodowe dla 90 osób (10,43 zł/h), (śr. 100 godz. szkolenia);
 6. Otrzymania stypendium stażowego w przypadku skierowania przez Organizatora na staż zawodowy (stypendium stażowe wynosi maksymalnie 1565,00/mies.);
 7. Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w przypadku podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia
  w trakcie trwania projektu tj. dojdzie do podpisania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika.
 8. Otrzymania zwrotu kosztów dojazdu oraz wyżywienie podczas zajęć grupowych.

Dokumenty do pobrania

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie uczestnika Zał. nr 8
 4. Oświadczenia obowiązkowe
 5. Zaświadczenie POPŻ od Operatora
 6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Biuro Fundacji Partycypacji Społecznej
ul. Sieradzka 4 c
60-163 Poznań

+48 61 662 11 60

537 597 666

projekty-wlkp@fundacja-spoleczna.pl

29.04.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – pośrednictwo gr. nr nr XII i XIII 

27.04.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – warsztaty plastyczne

19.04.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – doradca zawodowy gr. nr XII I XII

08.04.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – psycholog gr. nr XII I XIII

21.02.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – warsztaty plastyczne

 

16.02.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – pośrednictwo gr. nr nr XI

11.02.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram psycholog gr. nr XI 

31.01.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

 Harmonogram – doradca gr. nr XI

10.02.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram szkolenia – gr. nr VI

Harmonogram szkolenia – gr. nr VII

21.01.2022

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – pośrednictwo pracy gr. nr nr VI, VIII, IX, X

 

23.12.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – psycholog gr nr. VII, VIII, IX, X 

 Harmonogram – Doradca zawodowy – gr nr. VII, VIII, IX, X

15.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram szkolenia gr. nr V

24.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. III, IV, V, VI

 

19.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – warsztaty plastyczne – gr. II i III

02.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – psycholog – gr. III i IV

Harmonogram – doradztwo zawodowe – gr. III i IV

Harmonogram – psycholog – gr. V i VI

Harmonogram – doradztwo zawodowe – gr. V i VI

30.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. I i II

27.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. I, II

24.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – warsztaty plastyczne – gr. I

16.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0227/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – psycholog – gr. I, II

Harmonogram – doradztwo – gr. I, II

17.06.2022

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – Szkolenie

24.05.2022

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznania rynku doradca

29.04.2022

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie rynku

08.04.2022

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznania rynku doradca

14.02.2022

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie rynku

16.12.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznania rynku doradca

22.11.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenie Administrator stron internetowych i pracownik fizyczny w pracach prostych

22.10.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznania rynku doradca

21.09.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Szkolenie Administrator stron internetowych

16.08.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów plastycznych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie materiały plastyczne

02.08.2021

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0227/19 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznania rynku doradca