Aktywni +

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Aktywni +” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9. Włączenie społeczne, 9.1 Aktywna integracja.

nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0124/20

Wysokość dofinansowania: 1 666 499,66 zł

Całkowita wartość projektu: 1 960 587,84 zł

Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.04.2023

Obszar realizacji: całe województwo dolnośląskie

Cel projektu

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia obejmie 100 osób (60 Kobiet/40 Mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
 • korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do jej objęciem;
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • z niepełnosprawnościami (osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programu rewitalizacji;
 • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Zakres wsparcia

 1. Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym (diagnoza potrzeb i motywacji + indywidualny plan działania): opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (aktywizacja psychospołeczna);
 2. Warsztaty grupowe prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego (aktywizacja społeczno-zawodowa);
 3. Plastyczne warsztaty integracyjne (aktywizacja społeczna);
 4. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz szkolenia/ kursy zawodowe prowadzące do osiągnięcia certyfikowanych kwalifikacji/kompetencji zawodowych (aktywizacja edukacyjna);
 5. 3 m-ce płatnych staży zawodowych (aktywizacja zawodowych).

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (60 Kobiet/40 Mężczyzn), zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 • 100 Uczestników Projektu stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (60 Kobiet/40 Mężczyzn)
 • min. 20 Uczestników Projektu stanowią osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (12 Kobiet/8 Mężczyzn) (w tym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniem rozwojowym)
 • min. 20 Uczestników Projektu (12 Kobiet/8 Mężczyzn) o niskich kwalifikacjach
 • 70 bezrobotnych Uczestników Projektu (42 Kobiety/28 Mężczyzn),
 • 30 biernych zawodowo Uczestników Projektu (18 Kobiet/12 Mężczyzn).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu:

 • Telefonicznie: +48 61 662 11 60
 • Mailowo: biuro@fundacja-społeczna.pl
Poprzedni
Następny