Projekt „Najtrudniejszy pierwszy krok III” Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0057/17

 

{tab Opis}

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • niepełnosprawne
 • bezrobotne lub bierne zawodowo
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkałe na terenie powiatów: słupskiego lub lęborskiego

najtrudniejszy Pierwszy krok ulotka 1

{tab Cel}

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

{tab Formy wsparcia}

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,
 • wolontariat grupowy,
 • szkolenia i kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 500zł),
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 90zł/miesiąc,
 • ubezpieczenie NNW,
 • trening kompetencji społecznej w trakcie trwania staży.

{tab Aktualności}

 Data: 18.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzenie egzaminów końcowych, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku NPK III  kadry i płace

Rozeznanie rynku NPK III  kurs komputerowy

Rozeznanie rynku NPK III  kasy fiskalne

Rozeznanie rynku NPK III  opiekun osób starszych

Rozeznanie rynku NPK III  pracownik gospodarczy

Rozeznanie rynku NPK III  pracownik ochrony

Rozeznanie rynku NPK III  zastosowanie komputera w firmie

 Data: 26.02.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług trenera kompetencji i umiejętności społecznych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku trener kompetencji i umiejętności społecznych

 

 Data: 21.12.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku doradca zawodowy

 

Data: 12.12.2018

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku psycholog

{tab Dokumenty do pobrania}

Formularz zgłoszenia czcionka 16pkt.

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie uczestnika projektu czcionka 16 pkt.

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji czcionka 16pkt.

Regulamin rekrutacji

{/tabs}

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018